Mielenkiintoiset ja tarpeelliset tiedot rakennusmateriaaleista ja -teknologiasta

7.12 Vahvistustankojen välisten etäisyyksien korkeuden ja leveyden on varmistettava betoniteräksen yhteistoiminta betonilla ja annettava siten, että otetaan huomioon betoniseoksen levittäminen ja tiivistys; esijännitetyistä rakenteista, betonin paikallisen puristuksen aste ja kiristyslaitteiden mitat (liittimet, kiinnittimet jne.) on myös otettava huomioon. Elementit on valmistettu ilman täryttimet tai vibroploschadok kiinteyttää päälle muotti on järjestetty vapaan kulun vahvikesauvoista bajonettikantoihin täryttimet tai vibroshtampuyuschih kone-elementtien, tiivistys betoni smes.Minimalnoe [ESH38] selvää välinen etäisyys pitkittäisraudat ja pakatun vahvistaminen pitkittäinen vetoraudoituksena on oltava vähintään 3 halkaisijaltaan ja vähintään 50 mm. Rajoitetuissa olosuhteissa on sallittua sijoittaa lujitustangot pareittain (ilman niiden välistä rakoa) siten, että vaakatasossa olevien vaakasuuntaisten sauvojen betonisointi on sijoitettu päällekkäin.

Huomaa: Jatkuvan profiilin tangon välinen selkeä etäisyys on otettu halkaisijaltaan ilman otteita ja ulokkeita.

7.13 Poikittaisten ankkuritangojen etäisyys valossa on oltava vähintään 50 mm; etäisyys vaarallisen kallistetun halkeaman alusta lähimpään laskettuun ankkuriin (poikittaiseen) on oltava vähintään 100 mm (kuva 7.1).

Kuva 7.1 Esimerkkejä ankkuroimisesta venytetyistä vahvikepalkkeista solubetonilaattojen tukia varten

a - kaksi tai useampia ankkurointitankoja, jotka sijaitsevat tukiosassa, jotka on hitsattu pituussuuntaisten työtangojen yhdelle puolelle; b - sama, pituussuuntaisten työtangon kahdelta puolelta; 1 - lasketut ankkuritangot; 2 - kaltevat halkeamat

Rebar ankkurointi

7.14 Pitkittäisen työvahvistustangon (hitsattujen silmien) päiden taivutettujen elementtien tuet on kiinnitettävä niihin kiinnitetyillä poikittaisilla sauvoilla. Ankkurointi poikittaisten sauvien lukumäärä ja halkaisija määritetään laskemalla tämän säännöstön 5.2.10 kohdassa 5.2.13 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Ankkuroitujen poikittaisten sauvojen laskettu määrä tulisi sijoittaa elementtien päähän osuuksista vaarallisimman kaltevan halkeaman alkuun (kuva 7.1). Poikittaisten sauvojen välinen etäisyys on määritetty tämän säännöstön lausekkeen 7.13 mukaisesti ja etäisyys ankkuroitujen sauvojen päästä ensimmäiseen poikittaiseen sauvaan saa olla enintään 5 mm. Taivutettujen elementtien tukiosassa (tukipuolella) on sijoitettava vähintään kaksi laskettua poikittaista sauvaa.

Palkkien ja levyjen kannatusosan pituuden on oltava vähintään 1/100 pituudeltaan ja vähintään 5 cm. Jos laskennassa ei tarvita poikittaisia ​​ankkuritankoja, vähintään yhtä poikittaista ankkuritankoa on hitsattava kunkin pituussuuntaisen sauvan suunnitteluvaatimuksiin nähden.

Jos on mahdotonta täyttää tämän lausekkeen vaatimuksia ja lisätä luotettavuuden tasoa venytetyn työtangon päiden upottamisessa (jos tämä on laskentavaatimus), niiden päissä on oltava erityiset ankkurit, jotka asennetaan ankkureiden alla olevan betonin murskaamiseen.

7.15 Kaikkien pitkittäissuuntaisten lujitustankojen ankkuroimisen varmistamiseksi kannattaa noudattaa seuraavia vaatimuksia taivutettujen elementtien äärimmäisissä vapaissa tuenteissa:

a) jos ehto täyttyy Q ≤ k1 Rbt.ser BHO, venytetyn tangon laukaisupituus vapaan tuen sisäreunan yli on oltava vähintään 5 d ja vähintään 5 cm;

b) jos edellä mainittu edellytys ei täyty, vapaan kannatinosan sisäosan tangoista on oltava vähintään 10 d.

Ankkurointialueen pituus lfi äärimmäiseen vapaaseen tukeen, jolla vahvistuksen laskettu vastus vähenee, määritetään kohdan 10.3.24 ja lausekkeen 10.3.25 mukaisesti SP 63.13330: n kaavojen 10.1 ja 10.3 mukaisesti.

7.16 Esijännitettyjen kaksikerroksisten elementtien päissä on asennettava rakentava poikittainen vahvike, joka kattaa kaikki jännitetyt sauvat ja joka on valmistettu yksittäisten sauvojen tai ristikkorakenteiden muodossa. Poikittaisen lujituksen poikkipinta-alan on oltava vähintään 2% esipainetuista raudoituksen alueista 2 [Е3939]%: n pituudelta, mutta vähintään 50 cm: n etäisyydeltä tuen pinnasta.

Vähimmäisetäisyydet raudoitustangojen välillä

5.11 Poikkileikkauksen korkeuden ja leveyden välissä olevien raudoitustangojen (tai kanavahyllyjen) välisen selkeän etäisyyden on varmistettava raudoituksen yhteistoiminta betonilla ja määriteltävä ottaen huomioon betoniseoksen levittämisen ja tiivistämisen sopivuus; esijännitetyistä rakenteista, betonin paikallisen puristuksen aste ja kiristyslaitteiden mitat (liittimet, kiinnittimet jne.) on myös otettava huomioon. Värähteleviin leimauskoneisiin tai bajonettivärähtelijöihin valmistetuissa elementeissä on varmistettava näiden koneiden osien vahvistuspalkkien välinen vapaa pääsy tai täryttimien kärjet, jotka tiivistävät betoniseoksen.

5.12 Pitkänojan ei-korostetun raudoituksen tai esijännitetyn lujituksen yksittäisten sauvojen välinen etäisyys ja valaistus, joka on jännittynyt pysähtymisille, sekä viereisten litteiden hitsattujen kehysten pitkittäisvaijojen välille on otettava vähintään vetoaisien suurin halkaisija sekä:

a) jos sauvat ovat vaakatasossa tai kaltevina betonisoituksessa - ei vähemmän: alemman raudoituksen osalta - 25 mm, ylemmälle - 30 mm; jos alempi raudoitus on korkeammassa kuin kahtena rivissä, tangon etäisyys vaakasuorassa suunnassa (paitsi kahden alarivin tangon) on oltava vähintään 50 mm;

b) jos tangot ovat pystysuorassa asennossa, kun ne ovat betonisia - vähintään 50 mm; kun taas järjestelmällisesti säätelee betonin aggregaattien fraktiointia, tämä etäisyys voidaan pienentää 35 mm: iin, mutta sen on oltava vähintään puolitoista kertaa karkeimman karkeuden suuruinen.

Rajoitetuissa olosuhteissa sallitaan tukipalkkien lukituksen estäminen pareittain (ilman niiden välistä rakoa).

Betoniin jännitetyistä esijännitysvahvisteista (lukuun ottamatta jatkuvasti vahvistettuja rakenteita), lujittavien kanavien välisen selkeän etäisyyden tulisi pääsääntöisesti olla vähintään kanavan halkaisija ja joka tapauksessa vähintään 50 mm.

Huom. Jaksollisen profiilin tangon välinen selkeä etäisyys on otettu nimelliseen halkaisijaan ottamatta huomioon ulokkeita ja kylkiluita.

Kiinnittämättömät vahvikkeet

5.13 Jatkuvan profiilin vavat sekä hitsatut kehykset ja ristikot, joita käytetään sileissä hylsyissä, suoritetaan ilman koukkuja. Neulottujen kehysten ja verkkojen pidennetyt sauvat tulisi päättää koukuilla, jaloilla tai silmukoilla.

5.14 Venytetyn ja puristetun raudoituksen pituussuuntaiset palkit on suunniteltava elementille, joka on normaali elementin pituusakseliin nähden, jossa ne on otettu huomioon täyden suunnittelun kestävyyden ollessa vähintään l, määritelty kaavalla

missä ovat arvot w, dlja l, samoin kuin sallitut vähimmäisarvottaulukon mukaan. 37. Samanaikaisesti pehmeät lujitustangot tulisi päätyä koukuilla tai hitsata poikittaisvahvistus upotuksen pituudella. KokoonRbse saa syöttää betonityöolosuhteiden kertoimet lukuun ottamatta gb2.

Ryhmä B: n hienojakoisen betonin elementeistä l,joka määritetään kaavalla (186), olisi korotettava 10 d: lla venytetyn betonin osalta ja 5 d ¾ kompressoidulle.

Siinä tapauksessa, että ankkuroidut sauvat toimitetaan poikkipinta-alan ylittävällä marginaalilla vaadittuun lujuuslaskentaan täydellä rakenteella, joka lasketaan kaavalla (186) ankkuripituus lsen annetaan laskea, kerrotaan laskennan edellyttämän vahvistuksen suhde ja todelliset alueet.

Jos laskennan mukaan muodostuu veto-betonin halkeamia ankkuroituja sauvoja pitkin, sauvat on sijoitettava betonin puristettuun vyöhykkeeseen pituudeltaan l, määritettynä kaavalla (186).

Jos näiden vaatimusten täyttäminen ei ole mahdollista, on kiinnitettävä pitkittäisvaijereita niiden ansiosta, jotta niiden toiminta olisi täysin tarkasteltua (epäsuora vahvistus, hitsaaminen ankkurointilevyjen tai kiinnittimien tangon päähän, ankkurointitankoja taivuttamalla).on oltava vähintään 10 d.

Sulautettujen osien osalta on otettava huomioon seuraavat ominaisuudet. Venytettyjen ankkuritangojen pituus upotettuihin osiin, jotka on upotettu venytettyyn tai puristettuun betoniin, jonka kaavan (186) avulla tai pitäisi määrittää, käyttäen arvoja w,dl,lpos. Taulukko 1a. 37. Muissa tapauksissa nämä arvot olisi pidettävä pos. Taulukko 1b. 37. TäälläBC¾ betonipuristusjännitykset, jotka vaikuttavat kohtisuoraan ankkurointitankoon ja jotka on määritelty joustavaksi materiaaliksi jatkuvasti vaikuttavien kuormien pienentyneellä poikkileikkauksella kuormituksen gf= 1,0.

Kun vaikuttaa veto- ja leikkausvoimien upotetun osan ankkureihin, kaavan (186) oikea puoli kerrotaan kertoimella d, joka määritetään kaavalla

Vähimmäisetäisyydet raudoitustangojen välillä

8.3.3 Vahvistustankojen väliset vähimmäisetäisyysetäisyydet on toteutettava siten, että varmistetaan betoniliitoksen yhteistoiminta betonilla ja betoniseoksen levittämiseen ja tiivistämiseen liittyvien rakenteiden korkealaatuinen rakenne, mutta vähintään yhtä suuri kuin sauvan suurin halkaisija ja vähintään:

25 mm - sauvojen vaakasuorassa tai kallistetussa asennossa betonituotannon aikana alempaan raudoitukseen, joka sijaitsee yhdestä tai kahdesta rivistä;

30 mm - sama yläraudoitukseen;

50 mm - sama, jossa alapäällyste on enemmän kuin kaksi riviä (paitsi molempien alempien rivien sauvat) sekä sauvojen pystysuorat paikat betonisoitumisen aikana.

Rajoitetuissa olosuhteissa on sallittua järjestää tangot ryhmiin - niput (ilman rakoa niiden välillä). Tällöin palkkien välisten selkeiden etäisyyksien on oltava myös pienempi kuin sauvan halkaisijaltaan pienempi halkaisija, joka vastaa lujitussäteen poikkipinta-alaa, ja joka on:

missä halkaisija on yksi tanko palkissa;

n on nipussa olevien sauvien lukumäärä.

Pitkittäinen vahvistus

8.3.4 Vahvistettuihin betonielementteihin pituussuuntaisen vetovahvikkeen poikkipinta-ala sekä pakattu, jos se on laskennallisesti vaadittu, prosentteina betonin poikkipinta-alasta, joka on yhtä suuri kuin suorakulmaisen poikkileikkauksen leveyden tai T-muotoisen (I-palkin) poikkileikkauksen

tulisi vähintään:

0,1% - taipuisissa, epäkeskisesti venytetyissä elementeissä ja epäkeskisesti pakatut elementit joustavuudella (suorakaiteen muotoisille osille;

0,25% - epäkeskisesti pakatut elementit joustavuudella (suorakaiteen muotoisina osina);

elementtien joustavuuden välivaiheille arvo määritetään interpoloimalla.

Elementeissä, joissa pitkittäinen vahvistus on sijoitettu tasaisesti poikkileikkauksen muotoon ja keskitetysti venytettyihin elementteihin, koko pituussuuntaisen vahvikkeen minimi poikkipinta-ala on otettava kaksi kertaa suuremmaksi kuin edellä mainitut arvot ja viitataan betonin kokonaispoikkipinta-alaan.

8.3.5 Betonirakenteiden betonirakenteet:

- äkillisissä muutoksissa elementtien poikkileikkauksen mittoihin;

- betoniseinissä aukkojen alle ja yläpuolella;

- epäkeskeisesti puristetuissa elementeissä, jotka lasketaan lujuudella ottamatta huomioon vetolujuuden työtä reunojen kohdalla, missä vetojännitykset tapahtuvat; samanaikaisesti lujitussuhde on vähintään 0,025%.

8.3.6 Vahvitetuissa betoniteräsrakenteissa ja -laudoissa suurimpien välimatkat pituussuuntaisten lujitustankojen akseleiden välillä, betonin tehokkaan osallistumisen työhön, jännitysten ja kantojen tasaisen jakautumisen varmistaminen sekä halkeaman aukon leveyden rajoittaminen raudoitustankojen välille eivät saa ylittää:

betonipalkkeihin ja -laattoihin:

200 mm - poikkileikkauksen korkeus h ≤ 150 mm;

1,5 h ja 400 mm - poikkileikkauksen korkeus h> 150 mm;

teräsbetonipylväät:

400 mm - kohtisuoraan taivutuksen tasoon nähden;

500 mm - taivutustason suuntaan.

Vahvitetuissa betoniseinissä pystysuoran vahvikkeen tangot ovat enintään 2t ja 400 mm (t on seinän paksuus), ja vaakasuorassa - enintään 400 mm.

8.3.7 Palkkeissa ja reunoissa, joiden leveys on yli 150 mm, poikkileikkauksessa olevien pituussuuntaisten työskentelevien kiristystangojen määrän on oltava vähintään kaksi. Jos elementin leveys on 150 mm tai vähemmän, on sallittua asentaa yksi pitkittäinen sauva poikkileikkaukseltaan.

8.3.8 Palkkeihin on kiinnitettävä pituussuuntaisen työvahvistustangot, joiden poikkipinta-ala on vähintään 1 /2 tangon poikkileikkauspinta alueella ja vähintään kaksi tankoa.

Levyissä pitkittäisen työvahvistustangon tangot tulee tuoda levyn leveydelle 1 m levyllä, jonka poikkipinta-ala on vähintään 1 /3 sauvojen poikkipinta-ala 1 m: n levyisellä leveydellä.

Ristivahvistus

8.3.9 Vaurioiden käsityksen perusteella on asennettava poikittainen raudoitus sekä halkeamien kehittymisen rajoittaminen pitämään pitkittäisvaijerit suunnittelupaikassa ja kiinnittämään ne sivusuuntaisesta nurjahduksesta mihin tahansa suuntaan.

Poikittainen vahvike asennetaan kaikkiin teräsbetoniseinien pintoihin, joiden lähellä on pituussuuntaista vahviketta.

8.3.10 Epäkeskisesti puristettujen elementtien neulottujen kehysten poikittaisen vahvikkeen (kiinnittimien) halkaisija hyväksyy vähintään 0,25 pitkittäisen vahvikkeen suurimmasta halkaisijasta ja vähintään 6 mm.

Poikittaisten vahvikkeiden halkaisija taivutetuissa elementeissä on vähintään 6 mm.

Hitsatuissa kehyksissä poikittaisen raudoituksen halkaisija ei ole pienempi kuin halkaisija, joka on muodostettu hitsaustilasta suurimman pituussuuntaisen raudoituksen halkaisijan mukaan.

8.3.11 Vahvistettuina betonielementeissä, joissa leikkausvoimaa laskemalla ei voida havaita vain betoni, poikittaisen raudoituksen asennus olisi annettava enintään 0,5 tunnin välein0 ja enintään 300 mm.

Kiinteä levyt sekä levyjen chastorebristyh korkeus on alle 300 mm ja palkkien (kylkiluut) korkeus on alle 150 mm solussa, jossa leikkausvoima havaitaan vain betonin laskemisessa, poikittainen vahvike voidaan jättää pois.

Palkkien ja korkeus ripojen 150 mm tai enemmän, ja korkeus chastorebristyh laattojen 300 mm tai enemmän, elementti osissa, joissa sivusuuntainen voima havaitaan vain betonin laskemisessa, mukana pitäisi poikittaisterästä lisäyksin enää 0,75h0 ja enintään 500 mm.

8.3.12 Epäkeskisesti pakatut lineaariset elementit sekä taivutetut elementit, jos laskennassa tarvittavaa pakatun pituussuuntaista vahviketta käytetään estämään pituussuuntaisen lujituksen uppoaminen, poikittainen lujitus asennetaan vaiheeseen, joka ei ole enempää kuin 15 d ja enintään 500 mm (d on puristetun pituussuuntaisen vahvikkeen halkaisija).

Jos yhdelle elementin pinnoille asennetun puristetun pituussuuntaisen lujituksen poikkipinta-ala on yli 1,5%, poikittainen vahvike on asennettava enintään 10 d: n ja enintään 300 mm: n välein.

8.3.13 Kiinnittimien (poikittaisten sauvojen) rakenne epäkeskisesti pakatun lineaarisen elementin on oltava sellainen, että pitkittäisvaijerit (ainakin yksi) sijaitsevat mutkissa ja nämä taivut ovat enintään 400 mm: n etäisyydellä kasvojen leveydestä. Kun kasvojen leveys on enintään 400 mm ja pitkittäisvaijereiden lukumäärä, joiden kasvot eivät ole yli neljä, on sallittua kattaa kaikki pitkittäiset sauvat yhdellä ikeellä.

8.3.14 Niissä elementeissä, joihin vääntömomentit toimivat, leikkausvahvistuksen (kiinnittimien) tulee muodostaa suljetun silmukan.

8.3.15 Levyjen poikittainen vahvistus rei'itysvyöhykkeessä suunnassa, joka on kohtisuorassa muotoilun ääriviivaa kohti, on asetettu enintään 1 /3h0 ja enintään 300 mm. Vavat, jotka ovat lähinnä kuormatilan muotoa, eivät ole lähempänä kuin h0/ 3 ja enintään h0/ 2 tästä ääriviivasta. Poikittaisen raudoituksen vyöhykeasetuksen leveys (kuormatilan kontista) on oltava vähintään 1 /5 h0

Poikittaisen lujituksen tangon väliset etäisyydet suunnan muotoisten sivujen suuntaisiin suuntaan saavat enintään 1 /4 lasketun muodon vastaavan sivun pituus.

8.3.16 Laskettu poikittainen vahvike epäsuorina vahvistusverkoina, joissa on paikallinen puristus (kollapsi), sijaitsee lasketun alueen Ab, max (06/2/43). Kun rahtialue sijaitsee epäsuoran vahvistusrunkomekanismin reunalla, niillä on alue, jonka mitat kumpaankin suuntaan ovat vähintään kaksi kuormatilan kahden keskenään kohtisuoran sivun summaa (kuvio 6.11).

Verkon syvyydessä on:

- kun elementin paksuus on yli kaksi kertaa suurempaa rahtitilaa - lastin kaksinkertaisen koon sisällä;

- kun elementin paksuus on pienempi kuin kaksi kertaa suuremman lastialueen - elementin paksuuden sisällä.

8.3.17 Poikittaisvoimien ja vääntömomenttien havainnointiin tarkoitetun poikittaisen lujituksen, joka on otettu huomioon myös työntömäärän laskennassa, on oltava luotettava kiinnityspiste päissä hitsaamalla tai peittämällä pituussuuntaista lujitemuotoa varmistaen nivelen lujuus ja poikittainen vahvistus.

Rebar ankkurointi

8.3.18 Rebar ankkurointi suoritetaan jollakin seuraavista menetelmistä tai niiden yhdistelmästä:

- suoran sauvan päällä (suora ankkurointi);

- taivuttamalla sauvan päähän koukun, raajan (jalka) tai silmukan muodossa;

- poikittaisten sauvien hitsaamalla tai asennuksella;

- käyttäen erityisiä ankkurointilaitteita tangon päähän.

8.3.19 Jalkojen ankkurointia ja ankkurointia voidaan käyttää vain jaksottaisen profiilin lujittamiseen. Venytettyjen saumojen, koukkujen, silmukoiden, hitsattujen poikittaisten saumojen tai erityisten ankkurointilaitteiden osalta olisi oltava varusteita.

Jalkoja, koukkuja ja silmukoita ei suositella puristetun raudoituksen ankkuroimiseksi, lukuun ottamatta sileää raudoitusta, joka voi jännittyä joissakin mahdollisissa kuormitusyhdistelmissä.

8.3.20 laskettaessa pituus ankkurointi telineeseen harkita menetelmää ankkurointi varusteet luokka ja sen profiili, halkaisija vahvistaminen, vahvuus betonin ja sen tila stressin ankkurointivyöhykkeen rakentavan ratkaisun elementin ankkuroimiseksi alue (läsnä poikittaisterästä asema tankojen poikkileikkaus elementin, )..

8.3.21 Ankkuroinnin perus (pää) pituus, joka tarvitaan voiman siirtämiseen raudoituksessa kokonaisresistanssiarvoon Rs betonilla, määritettynä kaavalla

missä ja vastaavasti ankkuroidun vahvikekaistan poikkipinta-ala ja sen poikkileikkauksen ympärysmitat, jotka määritetään tangon nimellishalkaisijalla;

- raudoituksen betonirakenteen tarttuvuuskestävyys, joka on otettu tasaisesti jakautuneena ankkurin pituuden mukaan ja joka määritetään kaavalla

tässä on laskettu betonin vastus aksiaaliseen jännitteeseen;

- kerroin ottaen huomioon pintavahvistustyypin vaikutus, jota pidetään:

1.5 - tasaiselle vahvistukselle;

2 - jaksollisen profiilin kylmämuovausta vahvistamiseksi;

2,5 - kuumavalssattua ja termomekaanisesti käsiteltyä jaksollisen profiilin vahvistusta;

- kerroin ottaen huomioon vahvikkeen halkaisijan koon vaikutus, joka on yhtä suuri kuin:

1.0 - kun venttiilin halkaisija ds ≤ 32 mm;

0,9 - 36 ja 40 mm: n vahvistusparametreilla.

8.3.22 Vahvikkeen ankkurointi vaadittu laskettu pituus, ottaen huomioon elementin raken- nusratkaisun ankkurointivyöhykkeessä, määritetään kaavalla

jossa - ankkuroinnin peruspituus, määritelty kaavalla (8.1);

, - poikittaisen vahvikkeen pinta-ala, joka vaaditaan laskemalla ja tosiasiallisesti vahvistettu;

- kerroin ottaen huomioon vaikutuksen betonien ja raudoituksen jännitetyn tilan ankkurointiin sekä kiinnitysvyöhykkeen elementin rakenteellinen ratkaisu. Ajoittaisen profiilin ankkurointitangot suorilla päillä (suora ankkurointi) tai sileä vahvistaminen koukuilla tai silmukoilla ilman ylimääräisiä ankkurointilaitteita venytetyille sauvoille hyväksy = 1,0 ja puristettuna - = 0,75.

Mahdollisuus vähentää Ankkurijänteen riippuu paljon ja halkaisija poikittaisterästä, muotoa ankkuroi laitteet (hitsaus leikkausraudoite mutka päättyy määräajoin profiilitankojen) ja poikittainen puristus betoni ankkurointivyöhykkeen (esim., Tuki reaktio), mutta ei enemmän kuin 30%.

Joka tapauksessa varsinainen kiinnityspituus on vähintään 0,3 litraa.0,, ja vähintään 15 ds ja 200 mm.

8.3.23 Ankkuroidun palkin N havaitsema voimas, määritelty kaavalla

jossa - 8.3.22 kohdan mukaisesti määritetyn ankkurointipituuden suhde

- etäisyys ankkuroidun sauvan päästä elementin harkittuun poikkileikkaukseen.

8.3.24 Elementtien äärimmäisissä vapaissa tuke- muksissa venytetyn tangon laukaisupituus vapaan tuen sisäreunan yli, kun ehto (6.2.32-6.2.35) on täytetty, on oltava vähintään 5 ds. Jos määritetty ehto ei täyty, venttiilin käynnistysnopeus tukipinnan yläpuolella määritetään 8.3.22 kohdan mukaisesti.

8.3.25 Kun järjestetään erikoisankkureita levyjen, aluslevyjen, muttereiden, kulmien, hämmennyspäiden jne. Muodossa sauvojen päihin. ankkurin kosketuspinta betonin kanssa on täytettävä betonin lujuuden kunto romahtaessa. Lisäksi hitsattujen ankkuriosien suunnittelussa olisi otettava huomioon metallin hitsattavuusominaisuudet sekä hitsauksen menetelmät ja olosuhteet.

Liitännät

8.3.26 Venttiilien liittämistä varten hyväksytään jokin seuraavista liitoksista:

a) päällekkäiset liitokset ilman hitsausta:

- joiden profiilien suorat päät ovat;

- joissa on suorat varren saumat, joissa on poikittaisia ​​sauvoja hitsaamalla tai asennettaessa päällekkäisyyden pituutta;

- kaareutuu päihin (koukut, jalat, silmukat); pehmeille sauvoille kuitenkin käytetään vain koukkuja ja silmukoita;

b) hitsatut ja mekaaniset päittäisliitokset:

- hitsausliittimet;

- käyttämällä erityisiä mekaanisia laitteita (liitokset puristetuilla liittimillä, kierretyt liittimet jne.).

8.3.27 Käytettäessä päällekkäin (ilman hitsausta) käytettäviä mutteriosia käytettäessä saumoja, joiden halkaisija on vähintään 40 mm.

Ohjeet päällekkäisyydestä sovelletaan 8.3.19.

Jännitetyn tai puristetun raudoituksen liitoksissa tulisi olla ohituspituus (päällekkäisyys), joka ei ole pienempi kuin pituusarvo ll määritelty kaavalla

jossa - ankkuroinnin peruspituus, määritelty kaavalla (8.1);

- kerroin ottaen huomioon vahvistuksen vahvistetun tilan vaikutus, elementin rakentava liuos tangon liitosvyöhykkeellä, yhdistetyn vahvistuksen määrä yhdessä osassa suhteessa tämän osan raudoituksen kokonaismäärään, yhdistettyjen sauvien välinen etäisyys.

Kun kytketään jaksollisen profiilin vahvistus suorilla päillä, samoin kuin sileät sauvat, joissa on koukkuja tai silmukoita ilman muita ankkurointilaitteita, venytetyn vahvistuksen kertoimen oletetaan olevan 1,2 ja pakatun raudoituksen ollessa 0,9. Seuraavien edellytysten on täytyttävä:

- yhtäjaksoisen profiilin suhteellinen määrä, joka on liitetty yhteen vetoelementin vahvistuselementin yhteen suunnitteluosaan, ei saa olla enempää kuin 50%, sileä vahvike (koukkuineen tai silmukoineen) - korkeintaan 25%;

- liitoksen sisällä toimitetun poikittaisen lujitteen havaitseman voiman on oltava vähintään puolet siitä elementistä, joka on yhdistetty elementin yhdelle suunnitteluosalle yhdistettyyn venytettyyn työvahvistukseen;

- raudoitetun työntövarren välinen etäisyys ei saa ylittää 4 ds;

- viereisten päällekkäisten liitosten välisen etäisyyden (betonielementin leveyden yli) on oltava vähintään 2 ds ja vähintään 30 mm.

Yhden osan poikkileikkaukseltaan yhden elementin poikkileikkauksena pidetään elementin osaa pitkin liitetyn 1,3-litran raudoituksen liittämistä.l. Luottamisliitosten katsotaan olevan yksi suunnitteluosa, jos näiden liitosten keskukset ovat tämän jakson pituutta.

Sen on sallittu kasvattaa työskentelyviivahyönteisen suhteellista määrää, joka on liitetty yhteen jännitetyn raudoituksen elementin yhteenlaskettuun osaan ottamalla kerroinarvon arvo 2,0. Kun jaksollisen profiilin vahvistamisen suhteellinen määrä yli 50% ja yli 25%: n sileä vahvistus yhdistettyinä yhteen suunnitteluosaan, kerroinarvo määritetään lineaarisella interpoloinnilla.

Jos on olemassa muita laitteita ankkurit päissä rajakkain sauvojen (hitsaus poikittaisen raudoitustangoista mutka päät vastakkain määräajoin profiili, jne.) Ohitus päittäin savukkeen mittaiset tangot voidaan pienentää, mutta ei enemmän kuin 30%.

Joka tapauksessa ohituksen todellisen pituuden on oltava vähintään vähintään 20 ds ja vähintään 250 mm.

8.3.28 Kun liitososaa hitsaamalla hitsin tyypin valinta ja hitsausprosessin tuottaa rakenteen mukaan käyttöolosuhteissa, hitsattavuus teräksen ja vaatimuksia valmistus tekniikan lainsäädännön mukaisesti, (GOST 14098).

8.3.29 Käytettäessä mekaanisia laitteita liitosten (liitokset kierteillä, puristetuilla kytkimillä jne.) Lujitettavien liitosten yhteydessä kytkentäliitoksen kantokyvyn on oltava sama kuin vetotankoilla (vastaavasti jännityksessä tai puristuksessa). Yhdistettyjen sauvien päät on kääritettävä halutulle pituudelle kytkennässä laskemalla tai kokeilemalla.

Kun kytkentöjä käytetään kierteisiin, on varmistettava kytkennöiden vaadittava kiristys, jotta kierteet eivät pääse pelaamaan.

Taivutetut sauvat

03.8.30 Sovellettaessa taivutettu vahvistaminen (taittuu, taivuttaa sauvojen päät) vähintään mutka halkaisija yksittäisen tangon on oltava sellainen, että vältetään murtuma tai halkeilua betonin raudoituksen sisällä mutka ja sen hävittäminen paikalla mutkan.

Tuurnan minimihalkaisija dpäälle vahvistus hyväksyä riippuen tangon d halkaisijastas ei vähemmän:

SP 52-101-2003 s. 10, (7,51)

Kaavojen (7.28) ja (7.29) kaarevuudet määritetään yhtälöryhmän (6.36) - (6.40) ratkaisusta. Lisäksi elementteihin, joilla on tavanomaisia ​​halkeamia venytetyssä vyöhykkeessä, halkeamien ylittävän lujitteen jännitys määritetään kaavalla

Tässä eSJ,CRC - jännitetyn raudan suhteellinen muodonmuutos kappaleessa, jossa on halkeama välittömästi normaalien halkeamien muodostumisen jälkeen;

eSJ - vetoelementin keskimääräinen suhteellinen muodonmuutos, joka ylittää halkeamat harkitussa laskentavaiheessa.

Lyhytkestoisen kuormituksen kaarevuuden määrittämisessä kompressoidun ja venytetyn betonin lyhyen aikavälin muodonmuutoksen laskennassa käytettävien kaavioiden määrittämisessä sekä pitkäaikaisen betonin muodonmuutoksen pitkäaikaisen kuormituksen kaavojen kaarevuudesta toisen ryhmän rajoittavissa olosuhteissa.

Kaaviin (7.28) ja (7.29) sisältyvät kaarevuudet määritetään 6.2.27 kohdassa määriteltyjen yhtälöjärjestelmien ratkaisusta erityisiin ulkoisen kuormituksen tapauksiin (taivutus kahdessa tasossa, taivutus elementin poikkileikkauksen symmetrian akselin tasossa jne.), - 6.2.29.

8. RAKENNEVAATIMUKSET

8.1 Yleistä

8.1.1 Laskentakapasiteetin, betoni- ja betonirakenteiden normaalin käytön ja kestävyyden varmistamiseksi laskennassa määritettyjen vaatimusten lisäksi on noudatettava seuraavia rakenteellisia vaatimuksia:

- rakenteellisten elementtien geometriset mitat;

- raudoitukseen (raudoituksen sisältö ja sijainti, betonin suojakerroksen paksuus, ankkurointi ja raudoitusliitokset);

- suojella rakenteita ympäristövaikutusten haitallisilta vaikutuksilta.

8.2 Rakenteiden geometriset mitat

8.2.1 Rakenteiden osien geometriset mitat on määritettävä siten, että varmistetaan:

- lujituksen oikea sijoitus (tangon etäisyys, betonikerros jne.), sen ankkurointi ja betonin käsittely;

- rakenteiden riittävä jäykkyys;

- tarvittava palonkestävyys, rakenteiden veden kestävyys, lämmön- ja ääneneristys, korroosionkestävyys, säteilysuojelu jne.;

- mahdollisuus korkealaatuisen valmistuksen rakenteiden betonointiin,

8.2.2 Epäkeskisesti puristettujen elementtien osia niiden jäykkyyden varmistamiseksi suositellaan otettavaksi siten, että niiden joustavuus missään suunnassa ei ylitä:

200 - betonielementteihin;

120 - sarakkeille, jotka ovat rakennusten osia;

90 - betonielementteihin.

8.2.3 Rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa ne on leikattava pysyvillä ja tilapäisillä lämpötilan kutistuvilla saumoilla, joiden etäisyydet määräytyvät ilmasto-oloista, rakenteesta, työvaiheesta jne. Riippuen.

Jos perustukset ovat epätasaisia, on tarpeen varmistaa rakenteiden erottaminen sedimenttisillä saumoilla.

Betonipeite

8.3.1 Rakenteen osassa olevan raudoituksen on oltava suojakerros betonista (etäisyys raudoituksen pinnasta rakenteiden vastaavaan pintaan), jotta varmistetaan:

- raudoituksen yhteistoiminta betonilla;

- raudoituksen ankkurointi betoniin ja mahdollisuus tehdä vahvistuselementtien liitoksia;

- ympäristövaikutusten vahvistamisen turvallisuus (mukaan lukien aggressiivisten vaikutusten esiintyminen);

- palonkestävyys ja palontorjunta.

8.3.2 Betonin suojakerroksen paksuus määritetään 8.3.1 kohdan vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon rakenteiden tyyppi, raudoituksen rooli rakenteissa (pituussuuntainen työskentely, poikittainen jakautuminen, rakenteen vahvistaminen), ympäristöolosuhteet ja raudoituksen halkaisija.

Betonin betonikerroksen minimipaksuus on otettava taulukon 8.1 mukaisesti.

Rakennusten rakenteet

Betonin suojakerroksen paksuus, mm, ei vähäisempi

1. Sisätiloissa normaalissa ja matalassa kosteudessa

2. Suljetuissa huoneissa, joissa on korkea kosteus (ilman lisätoimenpiteitä)

3. Ulkoilma (ilman lisätoimenpiteitä)

4. Maaperässä (ilman lisävarotoimenpiteitä), perustuksissa betonin valmistuksessa

Esivalmisteiden osalta taulukossa 8.1 lueteltujen betoniterästen suojakerroksen paksuuden vähimmäisarvot vähennetään 5 mm: llä.

Rakenteellisen raudoituksen osalta betonin suojakerroksen paksuuden vähimmäisarvot ovat 5 mm vähemmän kuin työvahvistukseen tarvittavat.

Kaikissa tapauksissa betonin suojakerroksen paksuus tulisi ottaa myös vähintään vahvistuspalkin halkaisijaltaan.

Vähimmäisetäisyydet raudoitustangojen välillä

8.3.3 Vahvistustankojen väliset vähimmäisetäisyysetäisyydet on toteutettava siten, että varmistetaan betoniliitoksen yhteistoiminta betonilla ja betoniseoksen levittämiseen ja tiivistämiseen liittyvien rakenteiden korkealaatuinen rakenne, mutta vähintään yhtä suuri kuin sauvan suurin halkaisija ja vähintään:

25 mm - sauvojen vaakasuorassa tai kallistetussa asennossa betonituotannon aikana alempaan raudoitukseen, joka sijaitsee yhdestä tai kahdesta rivistä;

30 mm - sama yläraudoitukseen;

50 mm - sama, jossa alapäällyste on enemmän kuin kaksi riviä (paitsi molempien alempien rivien sauvat) sekä sauvojen pystysuorat paikat betonisoitumisen aikana.

Rajoitetuissa olosuhteissa on sallittua järjestää tangot ryhmiin - niput (ilman rakoa niiden välillä). Tällöin palkkien välisten selkeiden etäisyyksien on oltava myös pienempi kuin sauvan halkaisijaltaan pienempi halkaisija, joka vastaa lujitussäteen poikkipinta-alaa, ja joka on:

jossa dsi - yhden sauvan halkaisija nipussa;

n on nipussa olevien sauvien lukumäärä.

8.3.4 In betonielementtejä poikkipinta-ala on venytetty pituussuunnassa vahvistaminen, ja puristetaan jos se on tarpeen laskenta, konkreettinen poikkipinta-ala prosentteina, on yhtä suuri kuin tuotteen leveys suorakulmainen poikkileikkaus tai leveys tee rivan (I-muotoinen) poikkileikkaus työ profiilin korkeuden tulisi olla ainakin :

0,1% - taivutuksessa, epäkeskisesti venytetyt elementit ja epäkeskisesti pakatut elementit joustavuudella (suorakaiteen muotoisina osina);

0,25% - epäkeskisesti pakatut elementit joustavuudella (suorakaiteen muotoisina osina);

elementtien joustavuuden väliarvojen osalta ms määritetään interpoloimalla.

Elementeissä, joissa pitkittäinen vahvistus on sijoitettu tasaisesti poikkileikkauksen muotoon ja keskitetysti venytettyihin elementteihin, koko pituussuuntaisen vahvikkeen minimi poikkipinta-ala on otettava kaksi kertaa suuremmaksi kuin edellä mainitut arvot ja viitataan betonin kokonaispoikkipinta-alaan.

8.3.5 Betonirakenteiden betonirakenteet:

- ääriolosuhteissa elementtien poikkileikkauksen mittoihin;

- betoniseinissä aukkojen alle ja yläpuolella;

- epäkeskeisesti puristetuissa elementeissä, jotka lasketaan lujuudella ottamatta huomioon vetolujuuden työtä reunojen kohdalla, missä vetojännitykset ovat; kun taas vahvistusaste ms vähintään 0,025%.

8.3.6 Vahvitetuissa betoniteräsrakenteissa ja -laudoissa suurimpien välimatkat pituussuuntaisten lujitustankojen akseleiden välillä, betonin tehokkaan osallistumisen työhön, jännitysten ja kantojen tasaisen jakautumisen varmistaminen sekä halkeaman aukon leveyden rajoittaminen raudoitustankojen välille eivät saa ylittää:

betonipalkkeihin ja -laattoihin:

200 mm - poikkileikkauksen korkeus 150 mm x 150 mm;

1,5 h ja 400 mm - poikkileikkauksen korkeus h> 150 mm;

teräsbetonipylväät:

400 mm - kohtisuoraan taivutuksen tasoon nähden;

500 mm - taivutustason suuntaan.

Vahvitetuissa betoniseinissä pystysuoran vahvikkeen tangot ovat enintään 2t ja 400 mm (t on seinän paksuus), ja vaakasuorassa - enintään 400 mm.

8.3.7 Palkkeissa ja reunoissa, joiden leveys on yli 150 mm, poikkileikkauksessa olevien pituussuuntaisten työskentelevien kiristystangojen määrän on oltava vähintään kaksi. Jos elementin leveys on 150 mm tai vähemmän, on sallittua asentaa yksi pitkittäinen sauva poikkileikkaukseltaan.

8.3.8 Palkkeihin on kiinnitettävä pituussuuntaisen työvahvistustangot, joiden poikkipinta-ala on vähintään 1 /2 tangon poikkileikkauspinta alueella ja vähintään kaksi tankoa.

Levyissä pitkittäisen työvahvistustangon tangot tulee tuoda levyn leveydelle 1 m levyllä, jonka poikkipinta-ala on vähintään 1 /3 sauvojen poikkipinta-ala 1 m: n levyisellä leveydellä.

8.3.9 Vaurioiden käsityksen perusteella on asennettava poikittainen raudoitus sekä halkeamien kehittymisen rajoittaminen pitämään pitkittäisvaijerit suunnittelupaikassa ja kiinnittämään ne sivusuuntaisesta nurjahduksesta mihin tahansa suuntaan.

Poikittainen vahvike asennetaan kaikkiin teräsbetoniseinien pintoihin, joiden lähellä on pituussuuntaista vahviketta.

8.3.10 Epäkeskisesti puristettujen elementtien neulottujen kehysten poikittaisen vahvikkeen (kiinnittimien) halkaisija hyväksyy vähintään 0,25 pitkittäisen vahvikkeen suurimmasta halkaisijasta ja vähintään 6 mm.

Poikittaisten vahvikkeiden halkaisija taivutetuissa elementeissä on vähintään 6 mm.

Hitsatuissa kehyksissä poikittaisen raudoituksen halkaisija ei ole pienempi kuin halkaisija, joka on muodostettu hitsaustilasta suurimman pituussuuntaisen raudoituksen halkaisijan mukaan.

8.3.11 Vahvistettuihin betonielementteihin, joissa leikkausvoimaa laskemalla ei voida havaita vain betoni, poikittaisen raudoituksen asennus on tehtävä enintään 0,5 tunnin välein0 ja enintään 300 mm.

Kiinteä levyt sekä levyjen chastorebristyh korkeus on alle 300 mm ja palkkien (kylkiluut) korkeus on alle 150 mm solussa, jossa leikkausvoima havaitaan vain betonin laskemisessa, poikittainen vahvike voidaan jättää pois.

Palkit ja ruoteet 150 mm tai enemmän, ja myös chastorebristyh laattojen 300 mm tai enemmän, elementti osissa, joissa sivusuuntainen voima havaitaan vain betonin laskemisessa, mukana pitäisi poikittaisterästä välein ei ole enempää kuin 0,75 h0 ja enintään 500 mm.

8.3.12 aikana epäkeskisesti puristetun lineaariset elementit, sekä taivutus tarvittavat elementit laskemiseen kompressoidun raudoitusta vääntymisen estämiseksi raudoitusta poikittaisraudoituksella asentaa välein enää 15d ja enintään 500 mm (d - halkaisija kompressoidun raudoitusta).

Jos yhdelle elementin pinnalle asennetun puristetun pituussuuntaisen lujituksen poikkipinta-ala on yli 1,5%, poikittainen vahvike asennetaan enintään 10 d: n ja enintään 300 mm: n välein.

8.3.13 Kiinnittimien (poikittaisten sauvojen) rakenne epäkeskisesti pakatun lineaarisen elementin on oltava sellainen, että pitkittäisvaijerit (ainakin yksi) sijaitsevat mutkissa ja nämä taivut ovat enintään 400 mm: n etäisyydellä kasvojen leveydestä. Kun kasvojen leveys on enintään 400 mm ja pitkittäisvaijereiden lukumäärä, joiden kasvot eivät ole yli neljä, on sallittua kattaa kaikki pitkittäiset sauvat yhdellä ikeellä.

8.3.14 Niissä elementeissä, joihin vääntömomentit toimivat, leikkausvahvistuksen (kiinnittimien) tulee muodostaa suljetun silmukan.

8.3.15 Levyjen poikittainen vahvistus rei'itysvyöhykkeessä suunnassa, joka on kohtisuorassa muotoilun ääriviivaa kohti, on asetettu enintään 1 /3 h0 ja enintään 300 mm. Vavat, jotka ovat lähinnä kuormatilan muotoa, eivät ole lähempänä kuin h0/ 3 ja enintään h0/ 2 tästä ääriviivasta. Poikittaisen raudoituksen vyöhykeasetuksen leveys (kuormatilan kontista) on oltava vähintään 1 /5 h0.

Poikittaisen lujituksen tangon väliset etäisyydet suunnan muotoisten sivujen suuntaisiin suuntaan saavat enintään 1 /4 lasketun muodon vastaavan sivun pituus.

8.3.16 Laskettu poikittainen vahvike epäsuorina vahvistusverkoina, joissa on paikallinen puristus (kollapsi), sijaitsee lasketun alueen Ab,max (06/2/43). Kun rahtialue sijaitsee epäsuoran vahvistusrunkomekanismin reunalla, niillä on alue, jonka mitat kumpaankin suuntaan ovat vähintään kaksi kuormatilan kahden keskenään kohtisuoran sivun summaa (kuvio 6.11).

Verkon syvyydessä on:

- kun elementin paksuus on yli kaksi kertaa suurempaa lastin aluetta - lastin kaksinkertaisen koon sisällä;

- kun elementin paksuus on pienempi kuin kaksi kertaa suurempi lastialue - elementin paksuuden sisällä.

8.3.17 Poikittaisvoimien ja vääntömomenttien havainnointiin tarkoitetun poikittaisen lujituksen, joka on otettu huomioon myös työntömäärän laskennassa, on oltava luotettava kiinnityspiste päissä hitsaamalla tai peittämällä pituussuuntaista lujitemuotoa varmistaen nivelen lujuus ja poikittainen vahvistus.

8.3.18 Rebar ankkurointi suoritetaan jollakin seuraavista menetelmistä tai niiden yhdistelmästä:

- suorassa sauvapäässä (suorassa ankkuroinnissa);

- taivutetaan tangon päähän koukun, raajan (kielekkeen) tai silmukan muodossa;

- poikittaisten sauvien hitsaamalla tai asennuksella;

- käytä erityisiä ankkurointilaitteita tangon päähän.

8.3.19 Jalkojen ankkurointia ja ankkurointia voidaan käyttää vain jaksottaisen profiilin lujittamiseen. Venytettyjen saumojen, koukkujen, silmukoiden, hitsattujen poikittaisten saumojen tai erityisten ankkurointilaitteiden osalta olisi oltava varusteita.

Jalkoja, koukkuja ja silmukoita ei suositella puristetun raudoituksen ankkuroimiseksi, lukuun ottamatta sileää raudoitusta, joka voi jännittyä joissakin mahdollisissa kuormitusyhdistelmissä.

8.3.20 laskettaessa pituus ankkurointi telineeseen harkita menetelmää ankkurointi varusteet luokka ja sen profiili, halkaisija vahvistaminen, vahvuus betonin ja sen tila stressin ankkurointivyöhykkeen rakentavan ratkaisun elementin ankkuroimiseksi alue (läsnä poikittaisterästä asema tankojen poikkileikkaus elementin, )..

8.3.21 Ankkuroinnin perus (pää) pituus, joka tarvitaan voiman siirtämiseen raudoituksessa kokonaisresistanssiarvoon Rs betonilla, määritettynä kaavalla

jossa as ja us - ankkuroidun vahvikekaistan poikkipinta-ala ja sen poikkileikkauksen ympärysmitat, jotka määritetään tangon nimellishalkaisijalla;

Rside - betoniteräksen adheesio-ominaisuustarkkuus, joka on otettu tasaisesti jakautuneena ankkurin pituudelle ja joka määritetään kaavalla

täällä rbt - suunnitella betonin kestävyys aksiaaliselle jännitykselle;

h1 - kerroin ottaen huomioon vahvistuksen pinnan ulkonäön vaikutuksen, jota pidetään:

1.5 - tasaiselle vahvistukselle;

2 - jaksollisen profiilin kylmämuovausta vahvistamiseksi;

2,5 - kuumavalssattua ja termomekaanisesti käsiteltyä jaksollisen profiilin vahvistusta;

h2 - kerroin ottaen huomioon vahvikkeen halkaisijan koon vaikutus, joka on yhtä suuri kuin:

1.0 - kun venttiilin halkaisija ds £ 32 mm;

0,9 - 36 ja 40 mm: n vahvistusparametreilla.

8.3.22 Vahvikkeen ankkurointi vaadittu laskettu pituus, ottaen huomioon elementin raken- nusratkaisun ankkurointivyöhykkeessä, määritetään kaavalla

jossa l0- ankkuroinnin peruspituus, määritelty kaavalla (8.1);

s,cal, s,ef - vahvistuksen poikkipinta-ala, vastaavasti, laskentataulukko ja tosiasiallisesti vahvistettu;

a - kerroin ottaen huomioon vaikutuksen betonien ja raudoituksen jännitetyn tilan ankkurointiin sekä kiinnitysvyöhykkeen elementin rakenteellinen ratkaisu.

Ajoittaisen profiilin ankkurointitangot, joissa on suorat päät (suora ankkurointi) tai sileä vahvistaminen koukuilla tai silmukoilla ilman ankkurointilaitteita venytetyille sauvoille, on a = 1,0 ja pakattu - a = 0,75.

Mahdollisuus vähentää Ankkurijänteen riippuu paljon ja halkaisija poikittaisterästä, muotoa ankkuroi laitteet (hitsaus leikkausraudoite mutka päättyy määräajoin profiilitankojen) ja poikittainen puristus betoni ankkurointivyöhykkeen (esim., Tuki reaktio), mutta ei enemmän kuin 30%.

Joka tapauksessa varsinainen kiinnityspituus on vähintään 0,3 litraa.0, ja vähintään 15 ds ja 200 mm.

8.3.23 Ankkuroidun palkin N havaitsema voimas, määritelty kaavalla

jossa l- ankkuroinnin pituus, joka määritetään 8.3.22 kohdan mukaisesti ottaen suhde;

ls - etäisyys ankkuroidun sauvan päästä elementin harkittuun poikkileikkaukseen.

8.3.24 Elementtien äärimmäisissä vapaissa tuke- muksissa venytetyn tangon laukaisun pituus vapaan tuen sisäreunan yli, kun ehto Q £ Qb1 (6.2.32-6.2.35) on oltava vähintään 5 ds. Jos määritetty ehto ei täyty, venttiilin käynnistysnopeus tukipinnan yläpuolella määritetään 8.3.22 kohdan mukaisesti.

8.3.25 Kun järjestetään erikoisankkureita levyjen, aluslevyjen, muttereiden, kulmien, hämmennyspäiden jne. Muodossa sauvojen päihin. ankkurin kosketuspinta betonin kanssa on täytettävä betonin lujuuden kunto romahtaessa. Lisäksi hitsattujen ankkuriosien suunnittelussa olisi otettava huomioon metallin hitsattavuusominaisuudet sekä hitsauksen menetelmät ja olosuhteet.

8.3.26 Venttiilien liittämistä varten hyväksytään jokin seuraavista liitoksista:

a) päällekkäiset liitokset ilman hitsausta:

- säännöllisten profiilien tangoilla suorat päät;

- saumojen suorat päät hitsaamalla tai poikittaisten sauvojen asentamiseksi päällekkäisyyden pituuteen;

- taivutetaan päihin (koukut, jalat, silmukat); pehmeille sauvoille kuitenkin käytetään vain koukkuja ja silmukoita;

b) hitsatut ja mekaaniset päittäisliitokset:

- hitsaustarvikkeet;

- erityisten mekaanisten laitteiden (liitokset puristuskytkimillä, kierteillä varustetuilla liittimillä jne.).

8.3.27 Käytettäessä päällekkäin (ilman hitsausta) käytettäviä mutteriosia käytettäessä saumoja, joiden halkaisija on vähintään 40 mm.

Ohjeet päällekkäisyydestä sovelletaan 8.3.19.

Jännitetyn tai puristetun raudoituksen liitoksissa tulisi olla ohituspituus (päällekkäisyys), joka ei ole pienempi kuin pituusarvo ll määritelty kaavalla

jossa l0- ankkuroinnin peruspituus, määritelty kaavalla (8.1);

a - kerroin, jossa otetaan huomioon vaikutus jännitystilan vahvistusosan rakentavia ratkaisuja alueella tangot yhdiste numero päittäin vahvistaminen yhdessä osassa suhteessa kokonaismäärään vahvistaminen tässä osiossa, välinen etäisyys rajakkain tankoja.

Yhdistettäessä jaksollisen profiilin vahvistaminen suorilla päillä sekä sileät sauvat, joissa on koukkuja tai silmukoita ilman lisäkiinnityslaitteita, venytetyn vahvistuksen kertoimen a oletetaan olevan 1,2 ja pakatun vahvikkeen osalta - 0,9. Seuraavien edellytysten on täytyttävä:

- työskentelyvastuksen vahvistuselementin yhteen suunnitteluosaan liittyvän jaksollisen profiilin suhteellinen määrä ei saa olla korkeintaan 50%, sileä vahvike (koukkuineen tai silmukoineen) - korkeintaan 25%;

- voiman, jonka kaikki liitoksen sisällä olevat poikittaisvahvikkeet ovat ymmärtäneet, on oltava vähintään puolet siitä elementistä, joka on yhdistetty elementin yhdelle suunnitteluosalle yhdistettyyn venytettyyn työvahvistukseen;

- raudoitetun työtangon välinen etäisyys ei saa ylittää 4 ds;

- vierekkäisten päällekkäisten liitosten välisen etäisyyden on oltava vähintään 2 d (vahvistetun betonielementin leveyden yli)s ja vähintään 30 mm.

Yhden osan poikkileikkaukseltaan yhden elementin poikkileikkauksena pidetään elementin osaa pitkin liitetyn 1,3-litran raudoituksen liittämistä.l. Luottamisliitosten katsotaan olevan yksi suunnitteluosa, jos näiden liitosten keskukset ovat tämän jakson pituutta.

Sen sallitaan kasvattaa työskentelyvastalevyn suhteellista määrää, joka on liitetty työskentelyjännitetyn vahvikkeen elementin yhteen laskettuun osaan ottamalla kertoimen arvo arvoon 2,0. Kun yli 50%: n jaksollisen profiilin lujuuden suhteellinen määrä ja yhteenlaskettuun osaan yhdistetty yli 25%: n sileä vahvistus määritetään lineaarisella interpoloinnilla.

Jos on olemassa muita laitteita ankkurit päissä rajakkain sauvojen (hitsaus poikittaisen raudoitustangoista mutka päät vastakkain määräajoin profiili, jne.) Ohitus päittäin savukkeen mittaiset tangot voidaan pienentää, mutta ei enemmän kuin 30%.

Joka tapauksessa ohituksen todellisen pituuden on oltava vähintään 0,4al0, vähintään 20 ds ja vähintään 250 mm.

8.3.28 Kun liitososaa hitsaamalla hitsin tyypin valinta ja hitsausprosessin tuottaa rakenteen mukaan käyttöolosuhteissa, hitsattavuus teräksen ja vaatimuksia valmistus tekniikan lainsäädännön mukaisesti, (GOST 14098).

3.8.29 Kun käytetään vahvistaminen nivelten mekaanisten laitteiden muodossa kytkimet (kytkennän kierteet, aallotettu holkki, jne.) Kantavuus muff yhdisteen tulisi olla sama kuin päittäin sauvojen (vastaavasti vetoa tai puristusta). Yhdistettyjen sauvien päät on kääritettävä halutulle pituudelle kytkennässä laskemalla tai kokeilemalla.

Kun kytkentöjä käytetään kierteisiin, on varmistettava kytkennöiden vaadittava kiristys, jotta kierteet eivät pääse pelaamaan.

03.8.30 Sovellettaessa taivutettu vahvistaminen (taittuu, taivuttaa sauvojen päät) vähintään mutka halkaisija yksittäisen tangon on oltava sellainen, että vältetään murtuma tai halkeilua betonin raudoituksen sisällä mutka ja sen hävittäminen paikalla mutkan.

Tuurnan minimihalkaisija dpäälle vahvistus hyväksyä riippuen tangon d halkaisijastas ei vähemmän: